Gröna tak kräver högklassigt tätskikt

Intresset för gröna tak på byggnader har tagit fart på senare år i Sverige. Tack vare bättre tekniska lösningar när det gäller avvattningsmetoder på tak och betydligt bättre tätskiktsmattor som håller tätt och skyddar fastigheten i många decennier, har den tidigare tveksamheten om växter på tak försvunnit helt. Rädslan av at växter på tak kunde skada tätskiktet och orsaka fukt har helt försvunnit och istället satsar fler och fler på gröna tak. Det är ingen slump att fler och fler stadsplanerare reserverar ytor för gröna tak i stora städer. Växterna har nämligen luftrenande egenskaper då bladen fungerar som ett filter som fångar upp partiklar.

Ett Grönt Tak är en utvidgning av det befintliga taket och innefattar:

 • Ett högkvalitativt tätskiktssystem som tätar konstruktionen mot fukt, regn, snö etc.
 • Tätskiktet ska dessutom ha anti-root egenskaper och vara rotrepellerande
 • Ett dräneringssystem
 • Filterduk
 • Ett lätt odlingssubstrat och växter.

Gröna Tak med sitt vegetationsskikt bidrar till att avrinningen minskar och utjämnas. Något som kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta ytorna är hårdgjorda. Växterna på taken binder koldioxid och bidrar till bättre och renare luft. Man har beräknat att 10m² takyta med torktålig vegetation tar upp lika mycket koldioxid som ett träd. Dessutom bidrar ett vegetationsklätt tak till att höja luftfuktigheten och sänka temperaturen i en torr och varm stadsmiljö.

Fördelar med Gröna Tak

Erfarenheter från USA och Japan där man använder gröna tak som en populär lösning för att få ner temperaturen i växande storstäderna och samtidigt dämpa ljudnivån är positiva. Fördelarna med gröna tak är många.

 • Gröna tak ger renare luft
 • Gröna tak är vackra
 • Gröna tak är miljövänliga
 • Gröna tak höjer livslängden på taket genom att skydda takytan
 • Gröna tak har ljuddämpande effekt i storstäderna

Gröna tak har använts genom alla tider, men det är främst på senare år som en säker teknik i allt högre grad har bidragit till ett ökat intresse för användningen av gröna tak. Säker teknik i kombination med att man i allt större utsträckning har börjat förstå de positiva effekter som vegetationen har för stadens klimat och miljö.

Extensiva Gröna Tak

Sedumtak är ett bra exempel på extensiva gröna tak. Extensiva gröna tak är den lättaste och tunnaste formen av gröna tak och karaktäriseras av:

 • Tunna växtsubstrat
 • Låg kapitalkostnad
 • Torktålig vegetation
 • Låg skötselnivå

De flesta extensiva tak är inte tillgängliga för vistelse så som intensiva är. För att minska den tyngd som ett extensivt tak har på byggnaden används en lättviktig typ av växtmedia som kallas substrat, i stället för jord. Växtsubstrat (oorganiskt material) används för att det inte kommer att brytas ner med tiden och behöva bytas ut. För extensiva tak används ett substratdjup mellan 2-15 cm

Intensiva Gröna Tak

Takträdgårdar är typiska intensiva gröna tak har oftast syftet att kunna besökas. De intensiva gröna taken har tjockare växtjord än extensiva tak och kan bara anläggas på tak som är konstruerade att hålla en högre tyngd.

På grund av den tjockare jordvolymen kan vegetation som gräs, buskar och träd planteras och har en skötselintensitet liknande den som krävs för en vanlig trädgård i markplan. Vid torka är denna typ av vegetation beroende av en fungerande bevattningsanläggning.

Har du frågor om gröna tak maila oss på: info@xn--pltslagare-stockholm-xzb.se

Kontakta oss för en kostnadsfritt Offert-förslag

  Namn *

  Telefon *

  E-post *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress